CIRES POLSKA

Zespół

Prof. dr hab. Tadeusz Stryjakiewicz (kierownik projektu MNiSW) – dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz kierownik Zakładu Polityki Regionalnej i Integracji Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę geografii ekonomicznej, rozwoju regionalnego i lokalnego oraz polityki regionalnej. Odbył staże naukowe oraz był wykładowcą wizytującym w kilku uniwersytetach europejskich, m. in. w Rotterdamie, Frankfurcie nad Menem i Londynie. W ostatnich latach brał udział w badaniach nad rolą sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów (projekt – ACRE) oraz nad procesami współczesnej transformacji miast. Uczestnik międzynarodowej Akcji COST (nr TU0803) o akronimie CIRES: Cities Regrowing Smaller - Fostering Knowledge on Regeneration Strategies in Shrinking Cities across Europe”.Mgr Emilia Jaroszewska – doktorantka w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z procesem kurczenia się miast, a w szczególności starych miast przemysłowych i ich społeczno - kulturowej rewitalizacji. W 2011 r. stypendystka STSM (Short Term Scientific Mission) w programie COST na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie. Uczestnik Akcji CIRES.Mgr inż. Piotr Sosiński – doktorant w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu Technicznego i Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. W swojej pracy badawczej zajmuje się zagadnieniami związanymi z przemianami demograficznymi i ekonomicznymi miast. Uczestnik szkół letnich w Dessau i Dortmundzie organizowanych w ramach projektu CIRES.Dr inż. Przemysław Ciesiółka – adiunkt w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Cześć studiów odbywał na Uniwersytecie w Portsmouth, w Wielkiej Brytanii. Stypendysta Fundacji UAM w 2011 roku. Jest autorem i współautorem artykułów z zakresu rewitalizacji, planowania przestrzennego i planowania strategicznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują głównie problematykę zarządzania rozwojem w kontekście zrównoważonego rozwoju i odnowy obszarów zdegradowanych. Uczestnik Akcji CIRES.