CIRES POLSKA

PublikacjeKURCZENIE SIĘ MIAST W
EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ
  • Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Stryjakiewicza

Zobacz więcej

Celem publikacji jest upowszechnienie wyników projektu CIRES w Polsce odniesionych przede wszystkim do regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Książka ta jest dziełem, w którego przygotowaniu brało udział 30 autorów z kraju i z zagranicy. Zespół autorów wyraża przekonanie, że publikacja ta stanie się głosem w dyskusji na temat jednego z ważnych procesów określających obecną sytuację wielu miast Polski, Europy i świata.

  • „Prezentowana publikacja (…) identyfikuje skalę i zróżnicowanie przestrzenne kurczenia się miast. Choć dominuje w niej nurt ludnościowy, a więc analiza trendów demograficznych, to wiele miejsca poświęca się licznym uwarunkowaniom i skutkom tego procesu (społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, ekologicznym, politycznym). Książka zawiera wątki teoretyczne i poznawcze z elementami zagadnień praktycznych, istotnych dla prowadzenia polityk rozwoju w różnych skalach przestrzennych. (…) Obecność autorów zagranicznych daje szerszy ogląd przedstawionej problematyki, możliwość porównań oraz wskazywania indywidualnych cech zjawiska w zależności od kraju i regionu. Jest to pierwsza tak obszerna i wszechstronna pozycja książkowa na temat kurczenia się miast w literaturze polskiej. (…) Stanowi – dzięki przejrzystej metodologii – wzorzec badawczy i daje możliwość prowadzenia podobnych studiów porównawczych w przyszłości. Interesująca problematyka, dynamiczne i przestrzenne ujęcie, zastosowane metody badawcze oraz aplikacyjne wnioski – pozwalają zarekomendować niniejszą pracę polskiemu Czytelnikowi – w celu nie tylko popularyzacji wiedzy na temat dynamiki i zróżnicowania przestrzennego procesu kurczenia się miast w Europie, ale także ukazania ścieżek ich rozwoju w wybranych krajach (a w szczególności w Polsce)”.

Z recenzji prof. dr. hab. Tomasza Kaczmarka


Publikacja dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (projekt pt.
„Propagowanie wiedzy na temat stategii regeneracji w ‘kurczących się’ miastach Europy”;
Nr 737/N-COST/2010/0)

POZOSTAŁE PUBLIKACJE

Processus de decroissance urbaine,
Cunningham-Sabot E., Jaroszewska E., Fol S., Roth S., Stryjakiewicz T., Wiechmann T. [W:] Ville et regions europeennes en decroissance, Baron M., Cunningham-Sabot E., Grasland C., Riviere D., Van Hamme G. (red.), Lavoisier, Paris: 187-212, 2010, ISBN 978-2-7462-3110-8


Strategie rewitalizacji w ‘kurczących się miastach’ – doświadczenia europejskie,
Jaroszewska E., Ciesiółka P., Problemy rozwoju miast, Zeszyt 3/2010, Kraków: 13-21, 2010, ISSN 1733-2435


Kurczące się miasta (shrinking cities) i strategie ich rewitalizacji,
Stryjakiewicz T., Jaroszewska E., [W:] Współczesne problemy rozwoju miast i regionów, Mierzejewska L., Wdowicka M. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 135-148, 2011, ISBN 978-83-62662-77-7


Urban shrinkage and the post-socialist transformation: the case of Wałbrzych (Poland).,
Stryjakiewicz T., Ciesiółka P., Jaroszewska E. [W:] Demographic Change and Local Development: Shrinkage, Regeneration and Social Dynamics, Martinez-Fernandez C., Kubo N., Noya A., Weyman T (red.). OECD Centre of Entrepreneurship, Paryż: 79-84, 2012, ISSN 2079-4797


Urban Shrinkage and the Post-Socialist Transformation: The Case of Poland., Stryjakiewicz T., Ciesiółka P., Jaroszewska E., Built Environment, 38/2: 197-213, 2012, ISSN 0263-7960


Stryjakiewicz T., 2013 - Proces kurczenia się miast (urban shrinkage) i jego konsekwencje [W:] Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów. Aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni, Gaczek W. M. (red). Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań: 125-135, ISBN 978-83-63400-93-4


Stryjakiewicz T., 2013 - The process of urban shrinkage and its consequences. Romanian Journal of Regional Science, vol. 7 Special Issue on New Urban World, 29-40, ISSN 1843-8520


Jaroszewska E., 2013 - Akcja CIRES Cities Regrowing Smaller organizowana przez COST (European Cooperation in Science and Technology), Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców w kontekście perspektywy finansowej 2014 – 2020, Senat RP, Warszawa: 57-69, ISBN: 978-83-63220-37-2


Ciesiółka P., 2013 - Proces rewitalizacji miast i gmin aglomeracji poznańskiej. Planowanie i zarządzanie. Seria Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 39, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. ISBN 978-83-7986-005-0